1. Titaannetwerk levert strategisch advies en procesmanagement bij stedelijke, maatschappelijke & culturele vraagstukken

• veelal vanuit een regionale context

  1. gericht op bestuurlijke & politieke besluitvorming

  2. de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en sociaal-economische dynamiek staat daarbij centraal


Titaannetwerk adviseert met name overheden bij regionale samenwerkingsverbanden.

De specialisatie van Titaannetwerk ligt:

  1. -in het herkennen en benoemen van maatschappelijke en bestuurlijke inspiratie;

  2. -vanuit bestuurlijke wil komen tot goed opdrachtgeverschap &

  3. -de organisatie van een sterke en transparante regie.


Goed bestuurlijk opdrachtgeverschap bij complexe vraagstukken met meerdere stakeholders vraagt om een transparante en professionele aanpak. Titaannetwerk introduceert daarbij innovaties in besluitvormings- en uitvoeringsprocessen.  Specialisaties zijn ondermeer:

  1. -het expliciet maken van de bestuurlijke vraagstelling t.b.v. helder opdrachtgeverschap;

  2. -ontwikkelen van oplossingsgerichte scenario’s met gebruik van innovatieve methoden;

  3. -stakeholders analyse & stakeholders participatie.


  1. Fundamentele heroriëntatie op rol en werkwijze overheid


  2. De vraagstukken van deze tijd gaan over kwaliteit van leven, ruimte voor eigen initiatief en gedeelde verantwoordelijkheid. Dat geldt voor zowel sociale, ruimtelijke als economische thema’s. Voor de overheid betekent dit een fundamentele heroriëntatie op haar rollen, verantwoordelijkheden en werkwijzen. De opgaven zijn groot met de bezuinigingen, de transities in het maatschappelijk domein, de noodzaak voor duurzame economische ontwikkeling en de zoektocht naar fundamenteel andere strategieën voor de ruimtelijke ontwikkeling. Dat vraagt om ruimte voor innovatie en ruimte voor initiatieven vanuit onverwachte hoek. Die ruimte creëren is de uitdaging van vandaag en morgen, die vraagt om een heldere visie op hoe vraagstukken worden opgepakt.Titaannetwerk werkt samen met strategisch adviseurs, procesmanagers & vernieuwers op deze terreinen en heeft een sterk netwerk rond maatschappelijke gebiedsontwikkeling. Het netwerk is een energiek web tussen mensen werkzaam binnen verschillende organisaties en diverse werkvelden, van overheid, markt, kennisinstellingen tot maatschappelijke organisaties. Hierin ligt de inspiratie voor Titaannetwerk.


Diensten:

. Strategisch advies voor nieuwe ontwikkelingsstrategieën

. Procesmanagement: begeleiding en versnelling van besluitvormingstrajecten

. Coaching bestuurders

. Vlot trekken van vastgelopen projecten


Producten:

. stakeholders participatie / stakeholders analyses;

. serious gaming;

. masterclass gebiedsontwikkeling.
 
Titaannetwerk